ES | EN | CAT
           
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb finalitats estadístiques i de personalització. Fes clic a configurar galetes per personalitzar les cookies o Acceptar per a acapetar totes les cookies.
Configurar cookies    ACCEPTAR
AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS
De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
1. Introducció
Aquest Avís Legal regula l'ús del lloc web (d'ara endavant, la pàgina web), la titularitat del qual és del Consorci Zona Franca Internacional SAU (CZFI), amb CIF A61290292 i domicili social a l'av. Parc Logístic, 2-10, 08040 BARCELONA . L'accés al lloc web té caràcter gratuït tret del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions facilitada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

2. Aceptació
La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de totes les condicions i els termes d'ús inclosos en aquest Avís Legal. Es recomana als usuaris que llegeixin atentament aquest Avís Legal periòdicament, ja que les condicions d'ús del mateix, incloses a l'Avís esmentat anteriorment, poden patir modificacions. CZFI, es reserva el dret de modificar unilateralment els termes i les condicions d'ús d'aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit serà publicat de forma visible al lloc web, indicant la data de la darrera actualització a la part superior del document. Si continueu utilitzant els serveis prestats al lloc web, una vegada modificades les condicions d'ús d'aquest, s'entendrà que accepta les modificacions que s'hi fan.

3. Navegació, accés i seguretat
L'accés i la navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús que conté. CZFI, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar durant aquesta. El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol naturalesa, que es puguin ocasionar als Usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el lloc web.

4. Obligacions de l'usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte del lloc web
En utilitzar la plataforma BNEW, l'Usuari es compromet a utilitzar la informació i els seus continguts de conformitat amb les presents Condicions d'Ús, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i en particular:
a. Actuar amb lleialtat i bona fe en totes les relacions amb CZFI.
b. Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva participació a la BNEW.
c. Efectuar el pagament de les sumes corresponents a les subscripcions contractades realitzat en el temps i forma indicats per CZFI, així com no permetre l'ús per part de tercers no autoritzats de les eines i serveis proveïts.
d. Utilitzar la plataforma BNEW correctament i dacord amb la legislació vigent.
e. No fer sol·licituds o registres falsos o fraudulents. Si tinguéssim indicis raonables pels quals poguéssim considerar que l'Usuari ha realitzat una sol·licitud o registre fraudulent, estarem autoritzats a cancel·lar-ho i informar les autoritats pertinents.
f. Col·laborar i informar CZFI de qualsevol informació, especialment de caràcter tècnic, de la que tingui coneixement durant l'ús de la plataforma i que de qualsevol manera pugui afectar o perjudicar la integritat del servei prestat per CZFI, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers; així com les estipulacions daquests Termes dÚs.
g. No cediu el vostre compte d'Usuari ni revengueu els serveis prestats per CZFI a tercers.

4.2 Contingut publicat pels usuaris. Normes. 
L'Usuari es compromet a extremar les precaucions en la publicació de dades o informació, essent únicament permeses aquelles dades personals referides a les seves pròpies dades en la configuració de la seva alta com a professional al formulari d'alta de BNEW.

CZFI no admet la difusió o publicació d'informació o continguts que siguin innecessaris per a la prestació de serveis o que no tinguin relació amb l'objecte i la naturalesa de BNEW, i que puguin resultar especialment sensibles, això inclou aquesta limitació en l'ús de qualsevol de les eines de la plataforma BNEW (xat, missatgeria instantània, videotrucades, presentacions, conferències, etc.); En particular, la publicació, difusió o posada a disposició de dades sobre salut, afiliació política o sindical, religió, orientació/identitat sexual o qualssevol altres dades que puguin ser considerades especialment sensibles o de categories especials per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

CZFI tampoc no permet la introducció, difusió o comunicació de continguts que deteriorin la qualitat del servei.

CZFI no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats pels Usuaris, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat pels mateixos. L'Usuari, per tant, reconeix i accepta que la introducció de continguts i l'ús que en doni serà sota la seva responsabilitat exclusiva, responent dels danys o perjudicis que aquests puguin ocasionar a CZFI oa tercers.

L'Usuari es compromet a no publicar, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació o contingut (dades, textos, il·lustracions, fitxers de so o vídeo, imatges, programari, etc.) contrari a la llei, la moral, el ordre públic ia les presents Condicions dús. A títol enunciatiu, però no limitatiu, l'Usuari es compromet a no publicar, difondre o posar a disposició de tercers a través de la plataforma i les eines de BNEW:

• Informació o continguts de naturalesa o que indueixin a la xenofòbia, el racisme, la pornografia, l'apologia del terrorisme, o promoguin la discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la legislació nacional i internacional vigent o que atemptin contra els drets humans. drets.

• Informació o continguts falsos, injuriosos o calumniosos, amenaçadors, agressius, injuriosos, difamatoris, ambigus o inexactes o que vulnerin el secret de les comunicacions, les lleis de privadesa i protecció de dades personals, el dret a l'honor, a la imatge oa la intimitat personal de tercers.

• Informació, elements o continguts que suposin una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents i marques de tercers.

• Informació o continguts que constitueixin infraccions del dret a la competència lleial o que constitueixin publicitat il·lícita o deslleial.

• Virus i qualsevol altre tipus de programari nociu, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa susceptible de provocar danys als sistemes informàtics de CZFI, d'altres Usuaris o de tercers.

• Continguts que puguin ser considerats publicitat electrònica o spam, missatges en cadena, estructures piramidals, bola de neu o de naturalesa similar.

La fotografia que requereix inscripció a la BNEW és opcional i serveix per identificar-te. Des de CZFI et recomanem inserir una imatge de qualitat. I com que no podem revisar totes les imatges, no ens fem responsables del contingut ni confirmem la propietat dels drets d'autor de les imatges que es carreguen. Per tant, és responsabilitat seva comptar amb els drets i permisos necessaris per publicar-los.

Així mateix, CZFI es reserva el dret a retirar, sense avís previ, aquells continguts que contravinguin les presents Condicions d'Ús, siguin il·legals o presumptament il·legals, continguts denunciats per altres Usuaris o tercers, continguts que siguin requerits per a la seva eliminació per les autoritats competents o perjudicats tercers o pogués considerar-se inadequat.

4.3 Responsabilitat per la veracitat de les dades
L'Usuari garanteix a CZFI que tota la informació facilitada és exacta i actualitzada de manera que es correspon amb veracitat amb les dades reals de l'Usuari. Correspon i és obligació de l'Usuari mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, l'Usuari és l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades a CZFI i dels perjudicis que això pugui causar a CZFI oa tercers per l'ús dels serveis oferts per CZFI.

Així mateix, en registrar-se per participar a BNEW, l'usuari garanteix que és més gran de 18 anys.

5. Actualitzacions
La informació que apareix en aquest Portal Web és la vigent a la data de la seva última actualització. CZFI es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest Portal Web, podent limitar o no permetre'n l'accés. CZFI es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions i els termes d'ús d'aquest Portal Web, canvis que seran anunciats convenientment i que entraran en vigor a partir de la data de la publicació en aquest Lloc Web.

6. Continguts Web i Xarxes Socials
CZFI es compromet a fer els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Portal Web. CZFI no garanteix, ni es responsabilitza dels errors al Portal Web respecte als continguts proporcionats per tercers anunciants, especialment de les conseqüències que se'n puguin derivar. Només es permet descarregar i imprimir imatges i altra informació continguda al Portal Web per a fins estrictament privats, sense ànim de lucre, no comercials, sota el coneixement i acceptació d'aquests termes i condicions. Queda expressament prohibit publicar, reproduir o utilitzar les imatges i qualsevol altra informació continguda en aquest Portal Web per a butlletins electrònics, Intranet corporativa o Internet; així com atorgar llicències, vendre o distribuir les imatges per qualsevol mitjà sense lautorització expressa i per escrit de CZFI. CZFI en cap cas serà responsable de les manifestacions que pogués realitzar l'usuari, interessat o client del servei i l'eventual informació que es pogués intercanviar entre ells. La responsabilitat per les manifestacions realitzades i difoses en aquest Portal Web és exclusiva dels qui les realitzen o realitzen. Queda prohibit: qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris, interessats o clients puguin realitzar en aquest Lloc Web, a través del mateix o mitjançant altres accessos controlats per CZFI que suposin una infracció dels drets de propietat de tercers, o el contingut dels quals sigui amenaçant, difamatori, obscè o pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o suposi incitació a la realització de qualsevol conducta que pugui ser constitutiva d'infracció penal. Així mateix, queda prohibida la inclusió i la comunicació per part de l'usuari, interessat o client de continguts falsos o inexactes que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de CZFI, queda prohibit incloure o comunicar aquells continguts que estiguin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, a favor de tercers, sense el consentiment exprés dels mateixos, així com aquelles manifestacions que menyscabin o desacreditin el prestigi o crèdit de CZFI constitueixin il·lícites, enganyoses o deslleials publicitat, i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui fer malbé o impedir el funcionament del Portal Web, la xarxa, els equips informàtics de CZFI o de tercers, així com l'accés al Portal Web per part d'altres usuaris, interessats o clients.

CZFI es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari o client interessat que faci alguna de les conductes relacionades amb el caràcter enunciatiu i no limitatiu d'aquest apartat.

7. Propietat intel·lectual
Tota la informació continguda en aquest lloc web, així com el disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d'autor o altres drets de protecció recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. . Aquests drets pertanyen exclusivament a CZFI, o als seus llicenciants, per la qual cosa queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, Tota la informació continguda en aquest lloc web, així com el disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d'autor o altres drets de protecció recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. . Aquests drets pertanyen exclusivament a CZFI, o als seus llicenciants, per la qual cosa queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució,

8. Marques registrades
Totes les marques comercials, logotips i anagrames que es mostren en aquest lloc són propietat de CZFI o d'empreses de tercers. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d'aquest lloc web que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat industrial. En especial, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols destabliments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol altre signe distintiu pertanyent al Titular.

9. Política de privacitat
Si vols conèixer la nostra política de privadesa o protecció de dades llegeix atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

10. Política de cookies
Si voleu conèixer la nostra política de Cookies llegiu atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

11. Hipervincles
L'usuari que vulgui introduir enllaços des de la seva pròpia pàgina web a la de CZFI, haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L'enllaç únicament vincularà amb l'home page o pàgina principal però no la podrà reproduir de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) En tot cas, quedarà prohibit, de conformitat amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames de qualsevol classe que involucrin aquesta pàgina o permetin la visualització de continguts a través d'adreces d'Internet diferents de les d'aquesta i , en tot cas, quan es visualitzi juntament amb continguts aliens a la mateixa de manera que:

(I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o contingut.

(II) suposeu un acte de comparació o imitació deslleial.

(III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de CZFI o (IV) de qualsevol altra manera que resulti prohibit per la legislació vigent.

3) No es faran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre CZFI, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s'expressarà a la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que CZFI ha prestat el seu consentiment per a la seva inserció o que, altrament, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Queda prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de CZFI, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per CZFI, i sempre que es permeti, en aquests casos , un enllaç directe al lloc web de CZFI.

6) La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que:

(i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i els bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.);

(ii) indueixin o puguin induir a l'Usuari la falsa concepció que CZFI, subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent;

(iii) resultin inadequats o no pertinents amb l'activitat de CZFI, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent. En tot cas, CZFI es reserva el dret a prohibir els enllaços al seu lloc web ia exigir-ne la retirada quan no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

12. Responsabilitat
L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar a tercers per la utilització indeguda o il·legítima del lloc web. CZFI no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l'empresa, retards o bloquejos al ús d'aquests sistemes causat per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques, sobrecàrregues al sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics. CZFI, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquest lloc web. Així mateix, CZFI, no es fa responsable dels continguts, productes o serveis que es puguin visualitzar mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través del lloc web, excepte en els supòsits previstos a l'article 17 de la Llei 34/2002 , de juliol 12, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats ho haurà de posar en coneixement de CZFI, seguint el procediment establert a l'apartat 9 d'aquest Avís Legal. Els enllaços no representen necessàriament l'existència de relació entre CZFI, i els particulars i les entitats titulars de les pàgines a què donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de CZFI, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d'aquestes. CZFI, es reserva el dret a retirar unilateralment i en qualsevol moment els enllaços que apareixen al vostre lloc web.

CZFI, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al companyia. CZFI, s'eximeix de responsabilitat sobre les galetes que tercers puguin instal·lar al disc dur de l'ordinador de l'usuari. CZFI es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal Web i/o els serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, a aquells usuaris o clients interessats que incompleixin les presents condicions generals o les condicions particulars que, en el seu cas, resultin d'aplicació

13. Comunicacions
Per a qualsevol comunicació que s'hagi de fer, envieu un correu electrònic a info@bnewbarcelona.com o envieu una comunicació per escrit a CZFI, Av. Parc Logístic, 2-10, 08040 BARCELONA.

14. Jurisdicció i legislació aplicable
Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que es puguin derivar es troben salvaguardats per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l'accés o l'ús d'aquest lloc web serà competència dels tribunals de Barcelona.

Contacta amb nosaltres
AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACITAT | POLÍTICA DE COOKIES | CANAL ÈTIC
© 2024 BNEW Tots els drets reservats