ES | EN | CAT
           
Utilitzem cookies i altres tecnologies pròpies i de tercers per a fer funcionar de manera correcta i segura la nostra pàgina web. També les utilitzem per a analitzar la navegació dels usuaris i poder ajustar la publicitat als seus gustos i preferències. Política de cookies
Configurar Rebutjar tot Acceptar tot
POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb el Reglament 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD), us informem que el Responsable del tractament de dades personals d'aquest Lloc és:
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. (CZFI)
Av. Parc Logístic, 2-10, 08040 BARCELONA
VAT NUMBER: A61290292

Tel: + 3493263811

E-mail: info@bnewbarcelona.com

Delegat de Protecció de Dades: dpd@CZFI.es

CZFI està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del Lloc Web. Mitjançant aquesta Política de Privadesa (o Política de Protecció de Dades) CZFI informa als USUARIS del lloc web dels usos a què se sotmeten les dades personals demanades. A la Web, per tal de decidir, lliurement i voluntàriament, si voleu facilitar la informació sol·licitada. CZFI, es reserva el dret de modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en aquest serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

PARTICIPANTS DEL BNEW DATA

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals mitjançant el registre o inscripció a la plataforma, és la participació i accés a la BNEW i als continguts audiovisuals i activitats de networking durant l'esdeveniment de la BNEW. La legitimació del tractament de dades en cas que el tractament sigui necessari per a lexecució dun contracte en què linteressat sigui part o per a la realització dactuacions a petició de linteressat prèvies a la celebració dun contracte.

Podem tractar les dades personals dels participants sense el vostre consentiment per als interessos legítims de CZFI amb l'única finalitat d'enviar butlletins per mitjans digitals, que contenen informació sobre les nostres activitats, o relacionats amb congressos, esdeveniments i fires i informació relacionada amb el sector logístic .

Com a participant, té dret a oposar-se a aquest tractament. En basar-se en l'excepció d'interessos legítims, CZFI avaluarà els efectes adversos possibles sobre l'individu i determinarà que els interessos legítims superen qualsevol efecte advers.

DADES DELS USUARIS DEL LLOC WEB

Les dades de navegació de l'usuari del lloc web seran tractades únicament amb finalitats estadístiques i d'anàlisi, d'acord amb allò establert a la nostra política de cookies i per informar-vos sobre les nostres activitats i, si escau, atendre les vostres consultes i suggeriments. La legitimació del tractament de les dades serà el consentiment de lusuari prestat a través de la Plataforma Gestor de Consentiment de cookies.

DADES DEL SUBSCRIPTOR A BUTLLETINS

We may also process personal data if data subjects suscribe to CZFI’s Newsletter for which we will ask their consent, for the sole purpose of sending sending newsletters by digital means, which contain information about our activities, or related congresses, events and fairs and related information relating the logistic sector.

The suscriber have the right to revoke its consent at any time.

DADES RECOLLIDES A TRAVÉS DE FORMULARIS DE CONTACTE O DE CORREUS ELECTRÒNICS REBUTS

També podem tractar dades personals si els interessats ens envien consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a aquest efecte al nostre lloc web, o ens envien consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces habilitades al lloc web al efecte. , únicament amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud daquesta informació. Mai no afegirem aquestes dades a altres bases de dades ni enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense l'autorització prèvia de l'interessat.
Les dades obligatòries de cada formulari estaran identificades com a tals. Si aquestes dades falten o són incorrectes, CZFI no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, s'eliminarà el registre de consulta.

DADES RECOLLIDES A TRAVÉS DELS NOSTRES PERFILS A XARXES SOCIALS 

Podrem processar les dades dels usuaris de les xarxes socials que interactuïn amb les pàgines de perfil de CZFI a les xarxes socials.

La informació proporcionada per CZFI als seus perfils de xarxes socials és merament orientativa. CZFI no es fa responsable dels errors continguts, ni dels danys que es puguin derivar del seu ús.

Quan vostè, l'interessat, utilitza una plataforma de xarxes socials que no té connexió amb CZFI, pot modificar les seves dades per a aquesta plataforma a la secció de configuració del seu perfil de cada xarxa. CZFI només pot consultar o cancel·lar les teves dades com a seguidor.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Podem retenir les dades personals processades durant el temps que sigui necessari per complir els fins per als quals van ser recopilats, o segons ho exigeixin les lleis aplicables.

Les dades referents als participants de BNEW es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides i les obligacions legals derivades de la mateixa. Les dades econòmiques, si escau, es conservaran d'acord amb el que preveu la Llei 58/2003, General Tributària.

Les dades relatives als subscriptors de la Newsletter es conservaran fins que el subscriptor s'oposi al tractament de les dades i/o revoqui la recepció de la Newsletter donant-se de baixa.

Les dades relatives a les consultes realitzades pels usuaris a través dels formularis de la web, les rebudes per correu electrònic, així com les dades del currículum vitae es conservaran com a màxim un any des de la data en què van ser demanades.

Les dades recopilades a través de galetes, complements de xarxes socials i dades de navegació dels usuaris de la web es conservaran durant un període màxim d'un any des del moment en què es recopilen.

Les dades dels usuaris que es connectin als perfils de les xarxes socials de CZFI no seran incorporades a les bases de dades de l'empresa, per la qual cosa es conservaran en les condicions i durant els terminis establerts per la xarxa social de què es tracti .

DESTINATARIS

CZFI garanteix la confidencialitat de les dades personals, i no les revelarà a tercers llevat que el titular hagi atorgat el permís prèviament.

No obstant això, depenent de les diferents necessitats de CZFI, podrem divulgar les vostres dades als destinataris següents:

Proveïdors de servei

CZFI podrà subcontractar diferents serveis a proveïdors externs que tindran accés a les dades personals, incloent-hi però no limitat a: proveïdors de serveis al núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, institucions financeres, etc. ., els qui processaran les dades personals com a processadors en nom de CZFI. En aquest cas, els proveïdors hauran subscrit contractes de tractament de dades personals, limitant-ne el tractament a les finalitats del servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat establertes per la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les vostres dades i qualsevol altra informació que estigui al nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les lleis i reglaments aplicables al cas a l'administració pública competent en la matèria, així com a les autoritats competents . autoritats públiques. Ho farem amb autorització legal i únicament per complir amb les nostres obligacions i evitar abusos de serveis o activitats fraudulentes als serveis prestats a través del nostre lloc web.

Transferències internacionals de dades:

Les seves dades també poden ser processades a països fora de la Unió Europea. En aquest cas, CZFI s'assegurarà que els països o els tercers als quals s'envien les vostres dades personals tinguin sempre un nivell similar de seguretat i protecció adequada. La transferència internacional es farà invariablement amb subjecció al que disposen els arts. 44 i ss. del RGPD.

A més, si la transferència internacional de dades és per prestar un servei a CZFI, aquesta prestació s'ajustarà al que disposa l'art. 28 RGPD i art. 33 LOPDGDD, cas en què se subscriurà el contracte d'encarregat del tractament.

En el cas de transferències internacionals als EUA, els proveïdors de serveis compleixen totes les garanties de protecció de dades personals exigides per la Comissió Europea a les Clàusules Tipus de Contracte.

DRETS DELS USUARIS

No obstant això, linteressat podrà en tot cas exercitar els seus drets, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, que són:

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals que concerneixen l'interessat,
• Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió,
• Dret a la limitació del tractament,
• Dret d'oposició,
• Dret a la portabilitat de les dades,
• Dret d'oposició i presa de decisions individual automatitzada, inclosa l'elaboració de perfils,
• Dret a revocar el consentiment en aquells casos en què aquesta sigui la base legal per a la legitimació del tractament de dades.

L'interessat podrà exercir aquests drets enviant un correu electrònic al nostre dpd@czfi.es

Si considereu vulnerat el vostre dret a la protecció de dades, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

INTRODUCCIÓ OBLIGATÒRIA DE DADES PERSONALS

Per accedir a la web de CZFI no cal facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per fer sol·licituds d'informació o fer la sol·licitud de productes o serveis concrets, pot ser necessari que l'usuari, interessat o client faciliti dades als formularis existents al lloc web per a les finalitats descrites anteriorment. Els camps amb asterisc (*) són els que requereixen resposta obligatòria. Si no us informeu, la conseqüència és la impossibilitat d'enviar la sol·licitud d'informació.

RESPONSABILITATS DE L'USUARI:

L'usuari garanteix que és més gran, té la capacitat suficient i els coneixements necessaris per utilitzar aquest lloc web i els seus continguts, i que les dades facilitades a cadascun dels formularis en què CZFI sol·licita les seves dades personals són veraces, i el usuari reconeix que és responsable d'informar CZFI de qualsevol canvi i/o modificació en aquests per a la seva correcta tramitació.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment, s'informa que CZFI adoptarà en el sistema d'informació les mesures d'índole tècnica i organitzativa legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variable associats a cadascun dels tractaments.

Si teniu algun dubte sobre aquesta Política de Privadesa, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a dpd@czfi.es

NORMATIVA D'APLICACIÓ

Si voleu obtenir més informació sobre les normes que protegeixen i estableixen els vostres drets, tingueu en compte les següents lleis que hem utilitzat per elaborar aquesta política i que són rellevants per a vostè:

• Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679
• Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals
• Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre del 2007, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic


Contacta amb nosaltres
AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACITAT | POLÍTICA DE COOKIES | CANAL ÈTIC
© 2024 BNEW Tots els drets reservats